8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma 7. Ünite Cevapları

Posted on
 • 25 Kasım 2011 Cuma
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler: , , , , , , , , ,

 • 8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma  7. Ünite Cevapları Sayfalar: 128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144


  Ünite 7: Atatürk’ten Sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası 
  Sayfa 128 İkinci Dünya Savaşı Ve Türkiye
  1. Aşağıda 1. sütunda verilen İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili olay ve olguları 2. sütundaki ifadelerle eşleştiriniz.
  1.sütun
  A. ABD’nin Japonya’ya atom bombası atması.
  B. Türkiye’ye savaş katılması konusunda baskı yapılması.
  C. Versay Antlaşması’nın Almanya için getirdiği olumsuzluklar.
  D. Türkiye’nin denge siyaseti izlemesi.
  E. ABD, İngiltere, SSCB devlet başkanlarının dünyanın durumunu görüşmek üzere toplanmaları.
  F. Türkiye’de hava saldırıları tehlikesine karşı karartma uygulaması a başlatılması.
  G. Almanya ve Japonya’nın mağlup olması.
  2.sütun
  1. Savaşın Sebebi
  2. Savaşın Süreci
  3. Savaşın Sonucu

  C-1
  A-B-D-F-E-2
  G-3

  2. Yukarıda verilen İkinci Dünya Savaşı ile ilgili gelişmelerden hangileri Türkiye’yi daha çok etkilemiştir? Neden?
  B-G
  3. Türkiye, savaşın başında dâhil olsaydı, savaşın Türkiye’ye etkileri nasıl olurdu? Düşüncelerinizi yazınız.
  Türkiye toprak kaybedebilirdi. Ekonomisi etkilenirdi.

  Sayfa 130 Nasıl Bir Demokrasi?
  Aşağıdaki boşluklara demokrasinin gereklerini birer cümle ile ifade ediniz. Şekil altında yer alan soruları cevaplayınız.
  Demokrasi; çağdaşlık, eşitlik, seçim
  1. Demokratik hayatın gerçekleşmesi ile çok partili siyasi hayat arasındaki ilişki nedir?
  Çok partili sistem ile yeni fikirler ortaya çıkar ve demokrasi tam anlamıyla gerçekleşir.
  2. Millî iradenin tam olarak sağlanması için seçimler nasıl olmalıdır?
  Seçimler asker ve devlet kontrölünde halkın gözü önünde olmalıdır.
  3. Aşağıdaki durumların demokratik hayat açısından sakıncalarını boşluklara yazınız.
  Parlementonun kapatılması: Meclis olmassa ülkenin sorunları tartışılmaz yeni fikirler ortaya çıkmaz ve herkes bildiğini uygular.
  Basının kontrol altında bulunması: Medya herşeyi saklar ve halk bilinçlenemez.
  Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması: Ülkede demokrasi olmaz.

  Sayfa 131 İnsan Hakları ve Demokrasinin Gelişimi
  1. Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra insan hak ve özgürlükleri alanında meydana gelen gelişmeleri araştırınız. Bu gelişmelerden seçtiğiniz üç örneği ve demokratik anlayışın gelişim sürecine etkilerini aşağıdaki boşluklara yazınız. Etkinliğinizi yaparken öncellikle ders kitabınızın konuyla ilgili bölümlerinden faydalanınız. Sonra ansiklopedi, İnternet vb. kaynakları kullanınız. Büyüklerinizden de yardım alabilirisiniz.
  İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Gelişimiyle İlgili Örnekler Demokrasinin Gelişim Sürecini Etkisi
  A 16 Ekim 1946 yılında İnsan Hakları Cemiyeti kuruldu. Artık cemiyetlerde insan haklarını güvence altına almaya başladı.
  B 10 Aralık 1948 yılında BM İnsan Hakları evrensel bildirgesi ilan edildi. İnsan hakları artık devlet adına korunmaya başladı.
   C Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzaladı. Artık Türkiye’de insan hakları devlet güvencesine alındı.

  2. Duyarlı bir birey ve toplum olarak insan haklarının gelişimiyle ilgili neler yapabiliriz?
  A. Birey olarak: Hakları çiğnenen insanları ihbar edip o hakları çiğneyenlerede ceza verilmelidir.
  B. Toplum olarak: Toplum için mitinglerle konferanslarla toplumu bilinçlendirmeliyiz.

  Sayfa 132 Biz De İmzaladık
     Aşağıda verilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ait maddeleri okuyunuz. Soruları bu maddeleri göz önünde bulundurarak cevaplayınız.
  1. Demokrasinin bir toplumda var olabilmesi için bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri neden önemlidir?
  Düşünce ifade etmek demokrasinin bir parçasıdır. İfade edemeyen toplumlar gerçek anlamda özgürlüğe ve demokrasiye ulaşmamışlardır.
  2. Demokrasinin olmadığı toplumlarda bireylerin karşılaşabileceği sorunlar neler olabilir?
  Düşüncesini ifade edemezdi herşeye katlanmak zorunda kalırdı.
  3. 20 Mart 1950’de Roma‘da imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 3 Eylül 1952’de yürülüğe girdi. Türkiye bu sözleşmeyi 18 Mayıs 1954 tarihinde imzaladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik yukarıdaki maddeleri göz önünde bulundurulursa Türkiye’de bu özgürlüğün demokrasinin gelişim sürecine etkiler hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.
  Bu karar demokrasiyi bir adam daha ileri götürmüştür.

  Sayfa 133 Soğuk Savaş Yıllarında Türkiye
  A. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
  ABD SSCB
        Siyasi Hükümetlerin seçimle iş başına geldiği demokrasi uygulanmaktaydı. Devletin idaresi ve tüm birimleri tek partinin konrolündeydi.
       Ekonomik Serbes piyasa ekonomisi benimsenmiş ve özel sektör ön plana çıkmıştı. Ekonomi tümüyle devletin kontrolü altındaydı.

  Tabloyu dikkate alarak Soğuk savaş yıllarında Türkiye’nin ABD’nin yanında yer almasını değerlendiriniz.
  Bana göre çok yanlış bir durum. Türkiye SSCB ile yakınlaşmalıydı.
  B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  1. Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
  En büyük hatalardan biri sessiz olup hiç bu savaşa katılmayacaktı.
  2. NATO’ya üye olması Türkiye’yi nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız.
  Sözde müttefikleri oldu.

  Sayfa 136
  1 ve 2. soruları yandaki grafiğe göre cevaplayınız.
  1. Okuma-yazma oranı genel olarak nasıl bir değişim göstermektedir?
  Her yıl okuma-yazma oranı artmıştır.
  2. Okuma-yazma oranında en fazla değişim hangi dönemde olmuştur?
  1960-2000 yılları en çok artış olmuştur.
  2. Ülkemizde eğitimin çağdaş düzeye gelmesi için neler yapılmaktadır? Açıklayınız.
  Silah ve bomba yerine ele kağıt ve kalem alınmalıdır.

  1. Yukarıdaki tablo göz önüne alındığında Türkiye’de tarım alanındaki faaliyetlerde çalışanlar hakkında yıllara göre nasıl bir değişim gözlenmektedir?
  Tarım faaliyetleri gittikçe düşmüştür.
  2. Yukarıdaki tablo göz önüne alındığında Türkiye’de sanayi alanında çalışanlar hakkında yıllara göre nasıl bir değişim gözlenmektedir?
  Sanayi yavaş yavaş artıştadır.
  3. Yukarıdaki tabloyu göz önünde bulundurduğunuzda Türkiye’de hizmet sektöründe çalışanlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
  Hizmet sektörü gittikçe artmaktadır.

  4. Yukarıdaki tabloyu kullanarak Türkiye’de tarım, sanayi ve hizmet alanlarında çalışanlar ile ilgili bir grafik çiziniz. (Grafiğinizde, her bir alan için farklı bir renk kullanınız.)

  (Kırmızı tarımdır.)
  Sayfa 137 Olimpiyatlar Ve Türkiye
     Aşağıda 1948, 1960 ve 2004 yıllarına ait olimpiyat oyunlarının genel durumu hakkında bilgiler ve katılımcılarla ilgili sayısal veriler verilmiştir. Bunları göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  1. İkinci Dünya Savaşı’nda sonra Türkiye’nin spor alanında yaptığı yatırımların sonucunu yukarıdaki tabloları inceleyerek değerlendiriniz.
  Ülkemiz artık sporda da dünyaya sesini duyurmaya başladı.
  2. 1948, 1960 ve 2004 yılı olimpiyat oyunlarını göz önünde bulundurduğunuzda bayan sporcu sayısının yıllara göre dağılımında ne gibi değişiklikler göze çarpmaktadır? Bu durumun sebebi ne olabilir?
  Bayan sporcu sayısı artmıştır. Artık bayanlarda sporda ne kadar başarılı olduğunu göstermişlerdir.
  3. Aşağıda sözünüzü dikkate alarak Atatürk’ün spora bakış açısını değerlendiriniz.
  Atatürk sanata bilime vs. gibi dallara önem verdiği gibi sporada çok önem veriyordu. Ülkenin gelişiminde sporunda katkı yapacağını düşünüyordu.

  Sayfa 138 Resimlerle Öğreniyorum
  1. Derste öğrendiklerinizi ve çeşitli kaynakları kullaarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişimleri değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi yaparken sayfadaki afişleri de göz önün de bulundurunuz.
  a) Yukarıdaki afişlere baktığınızda, eğitim hakkının toplumu ve bireyi ilgilendiren hangi yönünden bahsedilmektedir?
  Eğitimin cehaleti kaldıracağı ve kız çocuklarınında eğitim görme zorunluluğundan bahsedilmektedir.
  b) Cumhuriyetle birlikte eğitim hayatında yenilik ve gelişmelerin, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’deki toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişimlere etkisi ne olmuştur?
  Türkiye daha bilinçli bir toplum olmuştur.

  2. Aşağıda 1945 ve 2007 yıllarına ait nüfus sayımı ile ilgili fotoğraf ve karikatür verilmiştri. Bunlara Türkiye’deki nüfus sayım sistemindeki değişimlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
  Artık teknoloji ilerlemiş ve bilgisayar sistemine geçilmiştir.
  3. Aşağıdaki film afişini inceleyiniz. Filmin çekildiği dönemin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısını da göz önünde bulundurarak içeriğini tahmin ediniz.
  Eski Türk filmi olduğu için konusu isminden de anlaşıldığı gibi ayrılığı anlatmaktadır. Hüzünlü ve acılı bir filmdir.

  Sayfa 139 Onlar Bizim İçin Var
     Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğrafların altına TSK’nin hangi görev alanı ile ilişkili olduğunu yazınız. Bir fotoğraf altına birden fazla görev yazabilirsiniz.
  TSK’NIN GÖREVLERİ
  Huzur ve Güvenliği Sağlama
  Okuma Yazma Kursları
  Savunma Sanayi
  Melsek Kazandırma
  Çevre Sağlığı, Ağaçlandırma Ve Erozyonla Mücadele
  Köy Destek Uygulamaları

  1. Resim; Huzurlu ve Güvenliği Sağlama
  2. Resim; Çevre Sağlığı, Ağaçlandırma Ve Erozyonla Mücadele
  3. Resim;
  4. Resim; Çevre Sağlığı
  5. Resim; Meslek Kazandırma
  6. Resim; Köy Destek Uygulamaları
  7. Resim; Doğal Afetlerde Halka Yardım

  Sayfa 140 Türkiye Ve Tehditler
  1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  a) Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditler nelerdir?
  Terör örgütleri, misyonerlik ve irticai faaliyetleri.
  b) Bu tehditlere karşı duyarlı bir vatandaş olarak neler yapabiliriz?
  Bunu vatandaş değil devlet yapar. 6 ay hazırlık 6 ay saldırı olmak üzere 1 yılda bunların kökünü kazır.
  2. a) Metinde bahsi geçen bazı Ermeni memur ve tüccarlar neden böyle bir mektup yazmış olabilir?
  Osmanlı Devleti ile hiçbir sorunlarının olmadığını ve onlara bağlı kalmak istedikleri için.
  b) “1915 Olayları”yla ilgili olarak yukarıdaki belgeden hangi sonuçlara ulaşılabilir?
  Her Ermeni bu olayları istemiyordu. Bazıları barıştan yana idi.
  c) Yukarıdaki örnekten yola çıkarak geçmişte yaşanan bir olayın incelenmesinde belgelerin önemi hakkında neler söylenebilir?
  Her konuya kuş bakışı bakılmaması gerektiğini ve detayların çok önemli olduğu söylenebilir.

  Sayfa 141 SSCB’den Sonra
  1. Aşağıdaki haritada SSCB’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan ülkelerin de yer aldığı harita verilmiştir. Bu ülkelerin isimlerini atlastan yararlanarak haritaya yazınız.


  Kaynak : aygunhoca.com

  2. SSCB’nin dağılmasının  dünyaya etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
  Rusya Federasyon’u toprak kaybetmesine rağmen hala dünyanın en iyi ülkelerinden biridir.
  3. SSCB’nin dağılmasının ülkemize etkilerini kısaca açıklayınız.
  Toprak kaybetmesiyle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile bir müttefiklik oluşturursak biz de dünyada söz sahibi olabiliriz.
  4. Türkiye ve Rusya Federasyonu dışındaki devletler, Orta Asya cumhuriyetleriyle neden ilgilenmektedirler? Düşüncelerinizi yazınız.
  Yer altı kaynakları zengin olduğu için onları sömürge yapmak için ilgileniyorlar.

  Sayfa 142 Körfez Savaşları
  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  1. Birici Körfez Savaşı’ndan hangi ülkeler etkilenmiştir? Nedenleriyle yazınız.
  Türkiye, Kuveyt. Türkiye ekonomi açısından Kuveyt’de her türlü nedenden etkilenmiştir.
  2. Körfez Savaşları’nın Türkiye’ye;
  a) askerî etkileri nelerdir?
  Türkiye BM’nin yanında bulunmuştur fakat asker göndermemiştir.
  b) ekonomik etkileri nelerdir?
  Irak’la her türlü ekonomik ilişkisini kestiği için milyar dolarlık bir kayba uğramıştır.
  c) toplumsal etkileri nelerdir?
  Irak’a mal götüren işçiler vs. gibi insanlar işlerini yapamamışlardır.
  d) siyasi etkileri nelerdir?
  Irak’la bütün siyasi bağlar kopmuştur?

  Sayfa 143 Enerji Kaynakları
     Türkiye’nin yakın çevresinde bulunan ve aşağıda adları verilen ülkeleri haritaya yerleştiriniz. Bu ülkelerin enerji kaynaklarını araştırarak harita üzerine kaynakların isimlerini yazınız.
     Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukranya, Rusya Federasyonu, , Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye, Ürdün, Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt.
  Kaynak : aygunhoca.com
  Kaynaklarımız
  1.Ülkemiz yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Aşağıda ülkemizde rezervşeri açısından önem taşıyan bazı kaynaklarımız verilmiştir. Boş bırakılan yerlere, bunların kullanım alanları ve sizce başka hangi alanlarda kullanılabileceğini yazınız.
     Bu zenginliklerin kullanılabilecekleri alanlarla ilgili bölümü doldururken hayal
  gücünüzü kullanınız.

  Yer altı zenginlikleri Sıkça Kullanılan Alanlar Kullanılabileceğini Tahmin Ettiğiniz Başka Alanlar
  BOR Sabun, deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil boyaları, cam elyafı ve kâğıt sanayinde kullanılmaktadır. Silahlanma alanında bor bombası diye bir bomba üretilebilir.
  BORAKS Bor ile aynıdır. Bor ile aynıdır.
  TORYUM Yakıt olarak kullanılması. Silah yapımında kullanılabilir.
  KROM Deri tabaklamada. Yiyeceklerde.
  PETROL Akaryakıt, kimya sanayi. Petrol bombası üretilebilir.

  2. Dünyadadki su kaynakları giderek azalmaktadır. Türkiye’de su kaynaklarını verimli kullanma ve artırma konusunda neler yapılabilir?
  Bulaşıkta, banyoda, tuvalette vs. gibi yerlerde suyu fazla harcamamaya özen göstermeliyiz.

  Sayfa 144 Avrupa Birliği Güncesi
  1. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma girişimleri ve bu süreç hakkında neler düşünüyorsunuz?
  Kesinlikle destek vermiyorum. Bana göre ilişkiler dondurulmalı gümrük birliğinden çıkmalıdır.
  2. Ekonomik bir birlik olarka kurulan AB’nin genişleyerek siyasi bir birlik hâline dönüşmesinin sebepleri neler olabilir?
  Avrupa ülkelerinin müttefik olmasından dolayı bir siyasi birliğe dönüşmüştür.

  Arif  Umut Nigar
  Kaynak : aygunhoca.com

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun